CGS Beta ISIN: HRCGSCUBETA7, odobrenje za rad izdano od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dana 24. ožujka 2017. godine; pod klasom: UP/I 972-02/17-01/03. Depozitar fonda je Raiffeisenbank Austria d.d. Revizor fonda je KPMG Croatia d.o.o. Vrsta fonda prema Pravilniku o vrstama alternativnih investicijskih fondova: hedge fond.